Koran glava 67

KORAN


CARSTVO
Dato u Meki. — 30 Stihova.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.