Устав Републике Српске Крајине (1991) — разлика између измена

нема резимеа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
Члан 68.
 
Скупштина:
СКУПШТИНА:
 
1. одлучује о промјени Устава; <br>
 
Избор и престанак мандата посланика и образовање изборних јединица уређује се законом.
 
Члан 70.
 
Посланици се бирају на четири године.
 
Избори за посланике морају се одржати најкасније 30 дана прије истека мандата посланика којима мандат истиче.
 
Даном верификације мандата нових посланика престаје функција посланика чији мандат истиче.
Скупштина може у случају непосредне ратне опасности или ратног стања, одлучити да се мандат посланика продужи док такво стање траје, односно док не буду створени услови за избор посланика.
 
Скупштина може и у случају рата и непосредне ратне опасности донијети Одлуку о расписивању избора за посланике Скупштине и за Предсједника Републике Српске Крајине.
 
Члан 71.
 
Посланик представља грађане изборне јединице у којој је изабран.
 
Члан 72.
 
Посланик ужива имунитет.
 
Посланик не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у Скупштини.
 
Посланик не може бити притворен без одобрења Скупштине, осим ако је затечен у вршењу кривичног дјела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од пет година.
 
Против посланика који се позове на имунитет не може се, без одобрења Скупштине, покренути кривични поступак или други поступак у коме се може изрећи казна затвора.
 
Скупштина може одлучити да се примјени имунитет према посланику и ако се сам на њега није позвао, кад је то потребно ради вршења његове функције.
 
Члан 73.
 
Скупштина Републике Српске Крајине бира предсједника Скупштине и два подпредсједника Скупштине из реда посланика на четири године.
 
Предсједник и подпредсједници Скупштине не могу бити из исте аутономне области.
 
Предсједник представља Скупштину и врши друге послове предвиђене Уставом, законом и пословником.
 
Предсједник Скупштине расписује изборе за посланике и за предсједника Републике Српске Крајине.
 
Члан 74.
 
Скупштина се састаје обавезно у два редовна засједања годишње.
 
Прво редовно засједање почиње првог радног дана у марту, а друго редовно засједање почиње првог радног дана у октобру.
 
Редовно засједање не може трајати дуже од 90 дана.
 
Скупштина се састаје у ванредно засједање на захтјев најмање трећине од укупног броја посланика или на захтјев Владе, са унапријед утврђеним дневним редом.
 
Скупштина се састаје без позива у случају проглашења ванредног стања на дијелу територије Републике Српске Крајине.
 
Члан 75.
 
Скупштина одлучује већином гласова на сједници којој присуствује већина од укупног броја посланика, ако Уставом није предвиђена посебна већина.
 
Право предлагања закона, других прописа и других аката имају Влада, сваки посланик или најмање 10.000 бирача.
 
Члан 76.
 
Скупштина може одлучити да о појединим питањима из њене надлежности одлуку донесу грађани републичким референдумом.
 
Скупштина је дужна да одлучи о захтјеву за расписивање државног референдума који поднесе најмање 25.000 бирача.
 
Члан 77.
 
Скупштина уређује свој рад и организацију и начин остваривања права и дужности посланика.
 
=== ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ ===
 
Члан 78.
 
Предсједник Републике Српске Крајине:
 
1. предлаже Скупштини Републике кандидата за првог министра Владе Републике Српске Крајине, пошто саслуша мишљење већине у Скупштини; <br>
2. предлаже Скупштини кандидате за предсједника и судије Уставног суда; <br>
3. указом проглашава законе; <br>
4. обавља послове из области односа Републике Српске Крајине са другим државама и међународним организацијама у складу са законом; <br>
5. руководи Српском војском Крајине у миру и рату, у складу са Уставом Републике Српске Крајине и одлукама Врховног савјета одбране и предсједава Врховним савјетом одбране, доноси одлуку о оснивању, сједишту и надлежности војних судова и тужилаштва, те поставља и разрјешава предсједника и судије војног суда и тужилаштва; <br>
6. по својој иницијативи или на приједлог Владе, за вријеме ратног стања или непосредне ратне опасности, доноси акте о питањима из надлежности Скупштине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане. Актима донијетим за вријеме ратног стања могу се ограничити поједине слободе и права човјека и грађанина и измјенити организација, састав и овлашћење Владе и министарства, судова и јавних тужилаштава; <br>
7. даје помиловања; <br>
8. додјељује одликовања и признања утврђена законом; <br>
9. образује стручне и друге службе за обављање послова из своје надлежности; <br>
10. обавља и друге послове у складу са Уставом.
 
Члан 79.
 
Укинут амандманом -{III}- тачка 3.
 
Члан 80.
 
Предсједник Републике Српске Крајине може тражити од Владе да изложи ставове о појединим питањима из њене надлежности.
 
Члан 81.
 
Предсједник Републике Српске Крајине се бира на непосредним изборима тајним гласањем.
 
Мандат предсједника Републике Српске Крајине траје пет година.
 
Исто лице може бити изабрано за предсједника Републике највише два пута.
 
Избор за предсједника Републике Српске Крајине мора се одржати најкасније 30 дана прије истека мандата предсједника Републике Српске Крајине коме мандат истиче.
 
Приликом ступања на дужност, предсједник Републике Српске Крајине пред Скупштином полаже заклетву која гласи:
 
„Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености цјелине територије Републике Српске Крајине, остваривању националних интереса српског народа, људских и грађанских слобода и права, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања српског народа и свих грађана и да ћу савјесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“
 
У случају непосредне ратне опасности или ратног стања, мандат предсједнику Републике Српске Крајине продужава се док такво стање траје, односно док се не створе услови за избор предсједника Републике Српске Крајине.
 
Предсједник Републике Српске Крајине ужива имунитет као посланик.
 
О имунитету предсједника Републике Српске Крајине одлучује Скупштина.
 
Члан 82.
 
Предсједнику Републике Српске Крајине престаје мандат прије истека времена на које је биран у случају опозива или оставке.
 
Кад предсједник Републике Српске Крајине поднесе оставку он о томе обавјештава јавност и предсједника Скупштине.
 
Даном подношења оставке предсједнику Републике Српске Крајине престаје мандат.
 
Ако је предсједнику Републике Српске Крајине престао мандат прије истека времена на које је биран, дужност предсједника Републике Српске Крајине врши предсједник Скупштине.
 
У случају престанка мандата предсједника Републике Српске Крајине прије истека времена на које је биран, избори за новог предсједника Републике Српске Крајине морају се одржати у року од 60 дана од дана престанка мандата предсједника Републике Српске Крајине.
 
Ако је предсједник Републике Српске Крајине из било ког разлога привремено спријечен да врши своју функцију, замјењује га предсједник Скупштине.
 
Поступак избора и опозива предсједника Републике Српске Крајине уређује се законом.
 
Члан 83.
 
Предсједник Републике Српске Крајине одговоран је грађанин Републике Српске Крајине.
 
Кад Скупштина оцјени да је предсједник Републике Српске Крајине прекршио Устав, покреће поступак за његов опозив ако се о томе изјасни двије трећине од укупног броја посланика.
 
О опозиву предсједника Републике Српске Крајине одлучује се непосредним и тајним изјашњавањем.
 
Предсједник Републике Српске Крајине је опозван ако за опозив гласа већина од укупног броја бирача.
 
Ако бирачи не опозову предсједника Републике Српске Крајине, Скупштина се распушта.
 
=== ВЛАДА ===
 
Члан 84.
 
Влада:
 
1. води политику Републике Српске Крајине и извршава законе, друге прописе и опште акте Скупштине у складу с Уставом; <br>
2. доноси уредбе, одлуке и друге акте за извршавање закона; <br>
3. предлаже план развоја, простарни план, буџет и завршни рачун; <br>
4. предлаже законе, друге прописе и опште акте; <br>
5. утврђује начела за унутрашњу организацију министарства и других органа управе и посебних организација, поставља и разрјешава функционере у министарствима и посебним орагнизацијама; <br>
6. усмјерава и усклађује рад министарстава и посебних организација; <br>
7. врши надзор над радом министарства и посебних организација, поништава или укида њихове прописе који су у супротности са законом или прописом који је она донијела; <br>
8. даје мишљење о приједлогу закона и других прописа општег акта који је Скупштини поднио други предлагач; <br>
9. образује стручне и друге службе за своје потребе; <br>
10. обавља и друге послове у складу с Уставом и законима.